Bộ máy hoạt động của Nhà Hát Lớn Hà Nội

Theo qui định về chức năng và nhiệm vụ - Ban quản lý Nhà Hát Lớn Hà nội được cơ cấu tổ chức bao gồm:

1. Ban Giám đốc: Bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

2. Các phòng ban bao gồm:

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Tổ chức hoạt động biểu diễn

- Phòng Kỹ thuật

- Phòng Bảo vệ

Bộ máy tổ chức hoạt động theo sơ đồ sau:

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Tổng đài: 0439330113, máy lẻ 219

- Máy trực tiếp: 0439330114

- FAX: 0439330114, 0439330116

- Di động: 0913535957

- Email: nguyet_khanhbin@yahoo.com.vn

Phó giám đốc: Ông Đỗ Mạnh Hà - Phụ trách kỹ thuật

- Tổng đài: 0439330113, máy lẻ 203

- Máy trực tiếp: 0439333250

- Di động: 0904169454

- FAX: 0439333250

- Email: manhha911@yahoo.com

Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Phụ trách tổ chức hoạt động.

- Tổng đài: 0439330113, máy lẻ 208

- Máy trực tiếp: 0438248030

- Di động: 0912292288

- FAX: (04) 3 8248030

- Email: nguyenthiquynhtrang1972 @gmail.com

Các phòng chức năng:

1. Hành chính tổng hợp:

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thắng – (04)3 9330131, (04)39330113(210), 0913565763.

- Văn Thư, tổng hợp: (04)39330113(211)

- Tài vụ: (04)39330115, (04)39330113(311)

2. Kỹ thuật:

- Phó trưởng phòng: Vũ Hoàng Hải: 0977377311. Hoàng Việt: 0983229800

- Email: haiopera75@gmail.com - viet.proaudio@gmail.com

- FAX: (04)39330116

3. Tổ chức hoạt động:

- Trưởng phòng: Nguyễn Thu Phương: (04)39330132, 39330113(308), 0913591859

4. Bảo vệ:

- Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Toàn: (04)22147167, (04)39330113(209).