Vở tuồng "Hồ Quý Ly"

14:54 24/04/2017
Đại diện: Nhà Hát Tuồng Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ