Vở rối "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh

14:16 24/04/2017
Đại diện: Nhà Hát Múa Rối Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ