Vở rối "ALADANH và cây đèn thần"

11:30 24/04/2017
Đại diện: Nhà Hát Múa Rối Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ