Vở Opera "Lá Đỏ"

11:02 06/09/2016
Đại diện: Hội nhạc sĩ việt nam