Vở nhạc kịch "Người tạc tượng"

15:09 03/10/2019
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: Giấy mời