Vở nhạc kịch "Người tạc tượng"

10:34 19/09/2019
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: Giấy mời