Vở kịch " Lão Hà Tiện"

10:21 26/07/2017
Đại diện: Nhà Hát Kịch Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ