Vở kịch "Cát Bụi"

10:06 26/07/2017
Đại diện: Nhà Hát Kịch Hà Nội

Giá vé: 200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ