Vở chèo "Không phải là vụ án"

16:16 25/04/2017
Đại diện: Nhà Hát Chèo Nam Định

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ