Vở chèo "Dây tràng hạt diệu kỳ"

16:14 25/04/2017
Đại diện: Nhà Hát Chèo Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ