Vở ca kịch "Vụ án Lệ Chi Viên"

11:53 13/06/2017
Đại diện: Nhà Hát Nghệ Thuật Ca Kịch Huế

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ