Vở Ba- lê Hồ Thiên Nga - The Classical Ballet "Swan Lake"

11:34 09/09/2019
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 - 900.000 - 1.000.000 VNĐ

Artistic Director: M.Sc, Emeritus Artist Tran Ly Ly

Music: Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Conductor: Dong Quang Vinh

Choreographer: Le Ngoc Van

Perform: the Orchestra and Dancers of the Vietnam National Opera and Ballet 

Soloists: Emeritus Artist Đàm Hàn Giang, Emeritus Artist Phan Lương, Thu Huệ, Diễm Quỳnh, Ngọc Cần,…

and Dancers of Vietnam National Opera and Ballet