VNOB New Season Concert "Around the World" (26-27/3/2019)

08:58 21/03/2019
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 400.000 - 500.000 - 600.000 VNĐ