TOYOTA CONCERT TOUR 2019

15:57 01/08/2019
Đại diện: Toyota Viet Nam

Giá vé: 300.00 - 500.000 - 700.000 - VIP

Conductor: Honna Tetsuji

Do Phuong Nhi - Violin

Pham Khanh Ngoc - Soprano

Fueda Hiroaki - Tenor

and the Vietnam National Symphony Orchestra