Kịch nói "Thị Nở Chí Phèo" (10.1.2019); (23.2.2019); (4.3.2019); (17.4.2019)

11:16 08/01/2019
Đại diện: Sân khấu kịch Lệ Ngọc

Giá vé: 300.000 - 500.000 - 700.000 VNĐ