Kịch nói "Duyên định"

15:20 24/11/2020
Đại diện: Hội Việt - Mỹ & Công ty TNHH Việt Tuệ

Giá vé: Giấy mời

Chương trình Biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2020) và

kỷ niệm 76 năm Ngày Thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (1944-2020)

Đơn vị tổ chức: Hội Việt - Mỹ & Công Ty TNHH Việt Tuệ

Đơn vị biểu diễn: Nhà hát Công An Nhân Dân