Hòa nhạc và múa

09:13 26/02/2018
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vuc Kịch Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000 VND