Giai điệu hữu nghị Mexico & Việt Nam

09:54 11/09/2018
Đại diện: Trung Tâm Tổ Chức Biểu Diễn

Giá vé: Giấy mời