Đồng vọng kinh kỳ

11:57 15/10/2016
Đại diện: Nhà hát nghệ thuật đương đại VN

Giá vé: 300 - 500 -700 -1 triệu - 1.2 triệu