Đêm trình diễn đa nghệ thuật - Ngày Châu Âu (10.5.2019)

15:53 10/05/2019
Đại diện: Phái Đoàn Liên minh Châu Âu tại Hà Nội

Giá vé: Giấy mời