Đêm nhạc "20 ăm nhạc jazz Quyền Văn Minh"

10:07 24/10/2017
Đại diện: Quyền Văn Minh