Chương trình hòa nhạc và múa

14:44 29/05/2017
Đại diện: Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000