Ca nhạc "Tình yêu Hà Nội" (9.11.2018)

11:21 30/10/2018
Đại diện: Hội Âm nhạc Hà Nội

Giá vé: Giấy mời