Ca nhạc "Con thuyền không bến 5" (20.11.2018)

15:39 08/11/2018
Đại diện: Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

Giá vé: 500.000 - 700.000 - 900.000 - 1.500.000 - 1.700.000 - 2.000.000 - 2.500.000 VNĐ vé VIP