Ca nhạc "Cho dù có đi nơi đâu"

10:11 08/02/2018
Đại diện: Nhà Hát Lớn Hà Nội

Giá vé: 500.000 - 3.000.000

Đơn vị tổ chức:

Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam - Nhà Hát Lớn Hà Nội

Giá vé:

500.000 - 700.000 - 1.000.000 - 1.500.000 - 2.000.000 - 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/vé